Kohti ekologista jälleen­rakennusta – valmennus­ohjelma rehtoreille ja oppilaitosjohdolle

Valmennusohjelma tarjoaa koulujen ja oppilaitosten johdolle tietoa ja työvälineitä, joiden avulla he kehittävät omista oppilaitoksistaan ekologista jälleenrakennusta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia.

Valmennus­ohjelma tarjosi työkaluja, joiden avulla oppilaitokset voivat olla mukana ekologisessa jälleen­rakennuksessa.

Ekologisen jälleenrakennuksen haaste ei ole ainoastaan teknologinen, taloudellinen ja poliittinen, vaan ennen kaikkea kysymys on yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta. Tätä muutosta on kuvattu myös ekososiaaliseksi sivistykseksi, joka on kirjattuna myös uuteen opetussuunnitelmaan.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on siis ratkaiseva merkitys ekologisen jälleenrakennuksen edellyttämien ajattelutapojen, osaamisen, arvojen ja merkitysten uudistamisessa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää kuitenkin kouluilta ja oppilaitoksilta kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka keskiössä ovat rehtorit ja oppilaitosjohto.

Kohderyhminä vapaa sivistystyö ja ammatillinen koulutus

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi maksutonta, ja eri kohderyhmille tarkoitettua, puoli vuotta kestävää valmennusohjelmaa. Yksi valmennusohjelma koostui kahdesta valmennuspäivästä sekä omassa oppilaitoksessa toteutettavasta kehittämisprojektista, jonka tueksi järjestettiin erillisiä tukiwebinaareja. Valmennusohjelma huipentui huhtikuussa 2023 järjestettävään yhteiseen päätösseminaariin.

Valmennusohjelmien kohderyhmät olivat:

  1. Vapaa sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja johto  

Vapaa sivistystyö on tärkeä koulutuksen sektori ekologisen jälleenrakennuksen toteutuksessa, sillä sen kautta voidaan vaikuttaa aikuisväestön tietoisuuteen ja arvoihin. Kestävyyskriisin kärjistyessä ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, eikä sitä voi enää jättää huomispäivän aikuisten tehtäväksi. Tarvitaankin nopeita muutoksia aikuisväestön arvoissa, maailmasuhteessa ja merkityksenannoissa.

  1. Ammatillisen koulutuksen oppilaitosten rehtorit ja johto

Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa ekologisessa jälleenrakennuksessa, jossa uudistetaan yhteiskunnan liikkumistavat, asuminen, energiantuotanto ja ruuantuotanto ekologisesti kestävälle perustalle. Tarvitsemme työelämään tätä siirtymää tukevaa uutta osaamista ja arvoperustaa. Valmennuksen avulla mahdollistetaan ylimmälle johdolle foorumi viimeisimmän tutkimustiedon saamiseen sekä keskusteluun ammatillisen koulutuksen arvoista ja tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Mukana oli joukko tunnettuja tutkijoita

Valmennuksessa osallistujat perehtyivät eturivin asiantuntijoiden johdolla ekologiseen kriisiin, uudistavaan oppimiseen, tulevaisuusajatteluun ja oppilaitosten rooliin yhteiskuntaa uudistavana muutosvoimana.

Valmennusohjelman kouluttajina toimivat Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija ja tulevaisuuskasvatuksen asiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö, uudistavan oppimisen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Erkka Laininen.

Hankkeen vierailevina asiantuntijoina toimivat BIOS-tutkimusyksikön tutkija Emma Hakala, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja hallituksen strategisen kiertotalouden edistämisohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Karhinen, Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori ja kestävyystutkija Arto O. Salonen sekä Metodix Oyn tulevaisuusasiantuntijat Antti Kauppi ja Hannu Linturi.

Tämä on oivallinen paikka olla rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja, jotka herättävät toivoa ja joilla tehdään nykyistä kestävämpää elämäntapaa.

Vesa Raasumaa, Sammonlahden koulun rehtori, Lappeenranta (valmennusohjelman pilottijakso syksyllä 2020)

Kouluttajat

Otto Tähkäpää

tulevaisuusasiantuntija ja Tulevaisuuskoulun johtaja, Lasten ja nuorten säätiö

Otto Tähkäpää on kansainvälisestikin palkittu tulevaisuudentutkija, joka on kouluttanut peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstöä tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin lukuisissa koulutuksissa, työpajoissa ja kursseilla.

Erkka Laininen.

Erkka Laininen

suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

Erkka Lainisella on 20 vuoden kokemus opetusalan kestävyysasioiden kehittämisestä ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Hän vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista ja on kirjoittanut useita tutkimusartikkeleita uudistavasta oppimisesta. Parhaillaan hän kehittää oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreita, joilla tarkastellaan, miten oppilaitos voi kehittyä tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi.

Kohti ekologista jälleen­rakennusta – valmennus­ohjelma rehtoreille

Kesto: 2022–2023 

Kohderyhmät: ensimmäinen ammatillisten oppilaitosten rehtoreille ja johdolle – toinen vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreille ja johdolle 

Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin säätiö & Tiina ja Antti Herlinin säätiö  

Osallistujien lukumäärä: noin 20 osallistujaa/valmennusryhmä

Toiminta-alue: valtakunnallinen

Lue lisää