Ekologisen jälleenrakennuksen johtamisvalmennus

Verkossa toteutettava valmennus tarjosi työkaluja, joiden avulla koulut ja oppilaitokset voivat olla mukana ekologisessa jälleen­rakennuksessa. Valmennus järjestettiin kolmatta kertaa. Pilottikoulutukseen osallistuneet rehtorit toivoivat toiminnalle jatkoa ja 90 % suosittelisi sitä kollegoilleen.

Ekologisen jälleenrakennuksen haaste ei ole ainoastaan teknologinen, taloudellinen ja poliittinen, vaan ennen kaikkea kysymys on yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta. Tätä muutosta on kuvattu myös ekososiaaliseksi sivistykseksi, joka on kirjattuna myös uuteen opetussuunnitelmaan.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on siis ratkaiseva merkitys ekologisen jälleenrakennuksen edellyttämien ajattelutapojen, osaamisen, arvojen ja merkitysten uudistamisessa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää kuitenkin kouluilta ja oppilaitoksilta kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka keskiössä ovat rehtorit ja oppilaitosjohto.

Kohderyhminä perusopetus ja toinen aste

Hankkeessa toteutettiin kaksi maksutonta, puoli vuotta kestävää verkkovalmennuskokonaisuutta perusopetuksen ja toisen asteen rehtoreille ja johtajille. Yksi valmennusohjelma koosti kahdesta etävalmennuspäivästä sekä omassa koulussa tai oppilaitoksessa toteutettavasta kehittämisprojektista, jonka tueksi järjestettiin erillisiä tukiwebinaareja. Valmennusohjelma huipentui lopuksi järjestettävään yhteiseen päätöswebinaariin.

Mukana oli joukko tunnettuja tutkijoita

Valmennuksessa osallistujat perehtyivät eturivin asiantuntijoiden johdolla ekologiseen kriisiin, uudistavaan oppimiseen, tulevaisuusajatteluun ja oppilaitosten rooliin yhteiskuntaa uudistavana muutosvoimana.

Valmennusohjelman kouluttajina toimivat Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija ja tulevaisuuskasvatuksen asiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö, uudistavan oppimisen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Erkka Laininen.

Mukana valmennuksen toteutuksessa oli myös monitieteisen BIOS-tutkimusyksikön tutkijat, jotka perehdyttivät osallistujat ekologisen jälleenrakennuksen käsitteeseen.

Valmennus tuo yhteen rehtorit ja yritysjohdon

Valmennuspäivien aikana toteutettiin fasilitoituja dialogeja, joissa rehtorit ja yritysjohtajat pääsivät jakamaan ajatuksiaan ekologisesta jälleenrakennuksesta ja sen johtamisesta. Keskustelu tarjosi alustan yhteisölliselle oppimiselle: rehtorit saivat hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten muutosta on johdettu yrityspuolella ja toisaalta yritysjohtajat pääsivät kuulemaan, miten tulevaisuuden työmarkkinoille hakeutuvaa sukupolvea koulutetaan ekologiseen jälleenrakennukseen.   

Kouluttajat

Otto Tähkäpää

Tulevaisuuskoulun johtava asiantuntija ja perustaja

Otto Tähkäpää on kansainvälisestikin palkittu tulevaisuusasiantuntija, joka on kouluttanut peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstöä tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin lukuisissa koulutuksissa, työpajoissa ja kursseilla.

Erkka Laininen.

Erkka Laininen

suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

Erkka Lainisella on 20 vuoden kokemus opetusalan kestävyysasioiden kehittämisestä ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Hän vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista ja on kirjoittanut useita tutkimusartikkeleita uudistavasta oppimisesta. Parhaillaan hän kehittää oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreita, joilla tarkastellaan, miten oppilaitos voi kehittyä tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi.