Lasten ja nuorten säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö sr. Ruotsiksi nimi on Barn- och ungdomsstiftelsen sr ja englanniksi The Children and Youth Foundation sr. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoitus on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistaminen. 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa erilaisia hankkeita, ohjelmia ja koulutuksia. Lisäksi säätiö voi tehdä selvityksiä, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, myöntää apurahoja sekä edistää tarkoituksensa toteutumista myös muilla lain sallimilla tavoilla.

Säätiö tekee työtä lasten ja nuorten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Säätiö toimii Suomessa ja voi tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä.  

4 § Pääoma ja rahastot

Säätiön peruspääoma on ollut säätiötä perustettaessa 25 228,19 euroa. Tämän lisäksi säätiön peruspääomaa on kartutettu lahjoituksilla.

Säätiöllä voi olla rahastoja. Rahastojen varat sijoitetaan osana säätiön varoja, ellei tietyn rahaston säännöissä toisin määrätä.

5 § Toiminnan rahoitus ja varainhoito

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja apurahoja. Lisäksi säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa sekä rahoittaa toimintaansa ja kasvattaa omaisuuttaan myös muilla lain sallimilla tavoilla.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta. 

6 § Hallitus

Säätiön hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) yhdeksään (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenet voidaan valita toimikaudelle uudestaan kaksi kertaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus täydentää itseään tarpeen mukaan.  

Hallituksessa on oltava edustettuna säätiön tarkoituksen toteuttamiseen ja toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvää monipuolista asiantuntemusta. Hallituksen kokoonpanossa on pyrittävä monimuotoisuuteen. Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava alle 29-vuotias.   

7 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ja syyskokoukseen sekä muutoinkin, jos hallituksen puheenjohtaja tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeellisena. 

Kutsu hallituksen kokoukseen on tapahduttava todistettavasti vähintään seitsemän (7) päivää ja enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa hallitus voi kokoontua lyhyemmällä kutsuajalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset.  Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen. 

8 § Hallituksen kevätkokous ja syyskokous

Säätiön hallituksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa:

  1. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;
  2. käsitellään tilintarkastuskertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta;
  3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle;
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

  1. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  2. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet;
  3. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja; 
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

9 § Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä, joka ei liity normaaliin hallitustyöskentelyyn, voidaan maksaa, jos säätiön hallitus niin päättää. 

10 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä lain säännösten mukaisesti.

11 § Edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai muu hallituksen siihen oikeuttama henkilö.  

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta on annettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.  

13 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä kannattaa muutosta.   

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. 

14 § Säätiön purkaminen

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisessa. Jos säätiö puretaan, säätiön varat käytetään säätiön tarkoituksen mukaisesti.