Selvitys: Nuorten unelmat 2024

Esipuhe

Lasten ja nuorten säätiö selvitti yläkoululaisten ajatuksia unelmoinnista, unelmien kohteista ja niiden saavuttamisesta. Selvitys tehtiin osana Lasten ja nuorten säätiön Dreams-ohjelmaa, jossa tunnetut Dreams-lähettiläät vierailevat yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa puhumassa unelmoinnin merkityksestä ja kannustavat unelmoimaan. Dreams-vierailuihin osallistui lukuvuotena 2023–2024 yli 60 000 nuorta.

Tässä selvityksessä kuvataan nuorten unelmoinnin tilaa ja nostetaan esiin mielenkiintoisimmat havainnot yläkoululaisten unelmointiin liittyen. Tarkoitus on avata uusia näkökulmia siihen, mitä nuoret toivovat tulevaisuudelta. 

Unelmointi luo tulevaisuususkoa, joka on monella nuorella tällä hetkellä erityisen kovalla koetuksella. Selvityksen perusteella unelmointi on nuorille hyvin tärkeää. Se kuljettaa eteenpäin ja tuo elämään merkitystä. Selvityksestä näkyy, että ajankohtainen yhteiskunnallinen tilanne heijastuu nuorten unelmista. Lisäksi selvitys osoittaa, että unelmat ovat vahvasti sukupuolittuneita. 

Nuorten unelmat 2024 -selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön Dreams-yhteistyötä Pohjola Vakuutuksen kanssa. 

Unelmointi on yläkoululaisille tärkeää

Yläkoululaiset kokevat yleisesti unelmoinnin tärkeäksi: 73 % kyselyyn vastanneista kertoi unelmoinnin olevan heille tärkeää ja vain todella pieni osa (4 %) vastanneista kokee, että unelmointi ei ole tärkeää. Tytöt (76 %) kokevat unelmoinnin hieman poikia (71 %) tärkeämmäksi. 

Yläkoululaisten suhtautuminen unelmointiin esitettynä donitsikaaviona.

Vastaajien kokonaismäärä 2 762  
73 % unelmointi on tärkeää 
16 % suhtautuu unelmointiin neutraalisti 
4 % unelmointi ei ole tärkeää 
7 % ei osaa sanoa

Yläkoululaiset unelmoivat eniten rahasta (48 %), urasta ja tulevaisuuden työpaikasta (41 %), matkustamisesta (40 %) ja harrastuksista (40 %). Jokainen näistä on yli tuhannen vastaajan unelmoinnin kohde.

Hyvä ja merkityksellinen elämä ja hyvinvointiin liittyvät asiat nousivat myös esille yläkoululaisten vastauksissa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi julkisuudesta haaveili vain 14 % vastaajista.  

Avovastauksista käy ilmi, että nuoret pitävät unelmointia tärkeänä, vaikka unelmia ei saavuttaisikaan. 

”Kun unelmoi, haluaa tietoisesti tehdä jotain paremmin ja jaksaa yrittää aina uudelleen, vaikka epäonnistuukin.” 

Iso osa yläkoululaisista uskoo saavuttavansa unelmansa

Yläkoululaisten kokemus siitä, uskovatko he voivansa saavuttaa unelmansa esitettynä donitsikaaviona.

Vastaajien kokonaismäärä 2 762 
 
63 % uskoo saavuttavansa unelmansa 
23 % epävarma unelmien saavuttamisesta 
8 % ei usko saavuttavansa unelmaansa 
6 % ei osaa sanoa 

Unelmiensa saavuttamiseen uskoo 63 % prosenttia vastaajista. Myönteistä on, että vain 8 % vastaajista ei usko saavuttavansa unelmaansa.  

Sukupuolten välillä on eroja siinä, kuinka todennäköisenä he pitävät unelmiensa saavuttamista: pojista 70 % uskoo saavuttavansa unelmansa, kun tyttöjen vastaava osuus on vain 59 %. Huomionarvoista on se, että muunsukupuolisista vastaajista vain 41 % uskoo saavuttavansa unelmansa. 

Suurimmat esteet unelmien toteutumiselle liittyivät epävarmuuteen tulevasta (28 %). Monet mainitsevat, etteivät usko omiin kykyihinsä (23 %) tai motivaatioonsa (22 %) toteuttaa unelmia.  Lisäksi monet eivät tiedä, mistä aloittaa unelmansa toteuttaminen (25 %) tai pelkäävät epäonnistumista (24 %). Myös rahan puute (26 %) oli merkittävä este unelmien toteutumiselle. Jokaista näistä seikoista unelmointinsa esteenä pitää yli 600 yläkoululaista.  

”Unelmointi itsessään on jo osin unelman saavuttamista, jos jaksaa uskoa itseensä.”

Yläkoululaiset haaveilevat taloudellisesta tasapainosta

Peräti 48 % yläkoululaisista unelmoi rahasta, ja raha oli suosituin yksittäinen unelmoinnin aihe. Eri sukupuolet unelmoivat rahasta lähes yhtä paljon. Huomionarvoista on, että peräti 26 % vastaajista kokee rahan puutteen olevan esteenä unelmiensa toteutumiselle. 

Rahan merkitystä unelmien kohteena korostaa se, että kyselyyn tulleista 1 266 avovastauksesta peräti joka viidennessä mainittiin jollain tavalla raha unelmoinnin kohteena. Vastauksista 12 % liittyi unelmaan rikastumisesta ja loput 8 % taloudellisesta vakaudesta. 

Yläkoululaisten vastauksista välittyy se, että raha ja taloudellinen vakaus on monen muun haaveen taustalla: moni kokee, että ura tai tuleva työelämä on tärkeä edellytys unelmien saavuttamiselle. Ura ja tuleva työpaikka olivatkin toiseksi suosituin unelmoinnin aihe (41 %), ja avovastauksissa ne saivat selkeästi eniten mainintoja (30 %).

”Oma perhe, mahdollisuus elää elämää miettimättä onko rahaa, oma yritys ja tasainen mielenterveys.”

Unelmat ovat sukupuolittuneita

Verrattaessa tyttöjen ja poikien unelmat painottuvat osin eri asioihin. Tytöillä suositummat unelmoinnin aiheet ovat matkustaminen (50 %), raha (48 %), työelämä (45 %), läheiset ihmiset (45 %) ja harrastukset (39 %), kun taas pojilla nämä ovat raha (48 %), harrastukset (42 %), työelämä (38 %), vapaus päättää omasta ajankäytöstään (30 %) ja omaisuuteen liittyvät unelmat (28 %). 
 
Tytöt ovat unelmoijina poikia epävarmempia: pojista 23 % kokee, ettei unelmien saavuttamiselle ole mitään esteitä, kun tytöistä vain 11 % on tätä mieltä. Tytöt myös kokevat, että unelmien saavuttamiselle on enemmän erilaisia esteitä. Kun otetaan huomioon, että tyttöjen unelmat ovat poikien unelmiin verrattuna maltillisimpia, tyttöjen epävarmuus unelmoijina korostuu.  
 
Monen yläkoululaisen unelmat liittyvät harrastamiseen (40 %). Avovastauksista käy ilmi, että sukupuolten välillä on tässäkin yhteydessä eroja: poikien haaveet liittyvät lähes poikkeuksetta harrastuksessa menestymiseen, kun taas tyttöjen haaveet ovat vähemmän tavoitteellisia. 
 
Poikien unelmat ovat kunnianhimoisempia ja tähtäävät muita sukupuolia enemmän menestykseen. Esimerkiksi 464 avovastaukseen vastanneesta pojasta peräti 20 % mainitsee haaveilevansa ammattilaisurheilijaurasta. Myös unelma rikastumisesta korostuu poikien vastauksissa.  

Muunsukupuolisten unelmoinnin aiheina korostuvat muihin verrattuna erityisesti ulkonäkö (43 %), mielenterveys (38 %) ja fyysinen terveys (35 %). Mielenterveys korostuu myös vastaajien unelmoinnin esteissä (34 %). 

”Unelmani on simppelisti menestyä elämässä ja olla onnellinen.” 

”Saada oma mielenterveys kuntoon, saada motivaatiota, jolla jaksan ja saada semmonen elämä, josta oon toivonu.”

Lopuksi

Yläkoululaisten unelmissa näkyy tämänhetkinen epävakaa taloustilanne, joka on saanut yhä useammat pohtimaan omaa taloudellista pärjäämistään. Vastauksista käy ilmi, että monen nuoren unelmat rikastumisesta ja rahasta liittyvät ennen kaikkea taloudelliseen turvaan. Hyvä ura ja vakaa taloustilanne nähdään edellytyksenä muiden unelmien toteutumiselle. 

Sukupuolten välillä on havaittavissa hämmästyttävänkin suuria eroja unelmien kohteissa ja siinä, kuinka varmana unelmien saavuttamista pidetään. Lisäksi selvitys osoittaa, että muunsukupuoliset eroavat unelmissaan huomattavasti tytöistä ja pojista. He unelmoivat muita useammin terveyteen ja itseilmaisuun liittyvistä asioista ja suhtautuvat tyttöjä ja poikia pessimistisemmin unelmiensa saavuttamiseen. 

Selvityksen aineistosta käy ilmi, että unelmointi on yläkoululaisille tärkeää, vaikka unelmia ei saavutettaisikaan. Vastausten perusteella voidaan todeta, että nuoret kokevat tarvitsevansa unelmointia motivoidakseen itseään, ja samalla se voi valaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Erityisen tärkeää on pyrkiä vähentämään paineita siitä, että vain tiettyä polkua seuraamalla voi saavuttaa unelmansa.  

Lisätietoja

Taina Tyrväinen

Taina Tyrväinen

Viestintäpäällikkö

taina.tyrvainen@nuori.fi

044 551 1790